Anmälan utställare Nuntorpsdagarna 2024

Terms and conditions

Arena Skogs hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Förordningen är gemensam för hela EU och benämns GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med den nya lagen är att stärka den enskilda individens rättigheter genom att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade, få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade samt i vissa fall även rätt att få uppgifterna raderade. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild levande individ.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De personuppgifter som vi samlar in kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning.Vi kan använda dina personuppgifter för att t ex:

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina uppgifter delas inom Arena Skog och kan hanteras av tredje part för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Tredje part kan exempelvis vara företag som är involverad i drift och underhåll av våra IT-system samt företag som hanterar utskick av våra nyhetsbrev och inbjudningar.De leverantörer som får del av dina personuppgifter för vår räkning ska ha undertecknat ett avtal, som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner från Arena Skog om hur uppgifterna ska hanteras. Detta kallas ett personuppgiftsbiträdesavtal.Vi vidarebefordrar inte, säljer inte och byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i vårt kontaktsystem. Vi rensar regelbundet inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs.

Vem kontaktar du vid frågor?

För frågor kring behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål kan du vända dig till:

info@arenaskog.se